مقالات ارائه شده به صورت سخنراني

1.      تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی

ارائه دهنده (  سعید رحیمی )

2.      مقایسه بهداشت روانی دانش آموزان دختر دارای والد و دانش آموزان دختر فاقد والد

ارائه دهنده گان ( سهراب عبدی، زرین زینب رشیدی، فهیمه حاجی بابایی )

3.      بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودک عقب مانده ذهنی خفیف

ارائه دهنده ( بهرام پيمان نيا )

4.      ساخت پرسشنامه های کیفیت زندگی، عملکرد مدرسه ای و بررسی رابطه كيفيــت زندگي والدين با عملكرد مدرسه ای دانش آموزان مقطــع ابتدايي شهر اصفهان 1386- 1387.

ارائه دهنده ( دکتر فاطمه رضائی )

5.      اثربخشی درمان شناختی رفتاری  گروهی در درمان اضطراب اجتماعی نوجوانان

ارائه دهنده گان (  آزاده طاولی، دکتر عباسعلی الهیاری، مهدیه ملیانی )

6.      مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دوره­ی متوسطه دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا شهرستان سنندج

ارائه دهنده (  یحیی یاراحمدی )

7.      رابطه سبك هاي فرزند پروري با رشد اخلاقي دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان شوش

ارائه دهنده گان ( دكتر مسعود برومند نسب، بهرام پيمان نيا )

8.      «بررسی مقایسه ی شخصیت کودکان تک والد و دو والد» (مطالعه ای در بین کودکان شهرستان نوکان سال 88-87)

ارائه دهنده گان ( سعیده السادات حسینی، حمیرا مرادی )

9.      عملکرد خانواده و ارتباط آن با سلامت روان و سازگاری دانش آموزان

ارائه دهنده ( فریبا طیری )

10.  نقش رضایت مندی روانی در کفایت اجتماعی نوجوانان

ارائه دهنده گان ( محمد عباسی، محمد حجتی، ناصر ویسی )

11.  بررسي ميزان شيوع اختلال اتيسم در کودکان 6 تا 12 سال شهر شهرکرد، 89-1388

ارائه دهنده گان ( دکتر مختار ملک پور، دکتر احمد عابدي، شکوفه بزرگنيا )

12.  بررسي رابطه بين ابعاد هويت و انواع جهت گيري مذهبي در نوجوانان

ارائه دهنده گان ( دکترحميد کاظمي، حکيمه موسوي )

13.  بررسي ارتباط  بين گرايش هاي هويتي نوجوانان و مولفه هاي هوش هيجاني

ارائه دهنده گان ( دکتر مريم قرباني، دکترحميد کاظمي )

14.  اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگي (مدیریت استرس و ارتباط موثر) بر بهبود سلامت روان دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرسنندج داراي والد با سبك فرزندپروري استبدادي در سال 89

ارائه دهنده گان ( سعيده اماني، دکتراحمد برجعلی، دکترفرامرز سهرابی )

15.  بررسی تاثیر فیلم های خشنونت بار بر نوجوانان (بر اساس محور کودک و رسانه)

ارائه دهنده گان ( کامران جانفشان، مهین حسینی)

16.  بررسي مقايسه اي خصوصيات شناختي، اجتماعي و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك وعادي

ارائه دهنده گان ( حسن اميري، كريم افشاري نيا )

17.  مقايسه کيفيت زندگي والدين کودکان استثنايي با والدين کودکان عادي

 

18.  مقايسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادي نسبت به اثر بخشي آموزش تلفيقي

 

19.  بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي خشن بر ميزان پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني

ارائه دهنده ( احمد علی جدیدیان )